fbpx

Studia Coachingu Online Mukoid ACTP ICF

Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w kursach on-line organizowanych przez

Instytut Mukoid Komunikacja dla Rozwoju z siedzibą w Krakowie przy ul. Pużaka 3, kod pocztowy 31-316 Kraków, adres e-mail: instytut@mukoid.com pod zbiorczą nazwą „Studia coachingu online Mukoid ACTP ICF”.

 

Sekcja 1
Organizacja i postanowienia ogólne

2. Organizatorem i właścicielem kursu „Studia coachingu on-line Mukoid ACTP ICF”, składającego się z kursów zamieszczonych na stronie https://online.studiacoachingu.com/ jest Instytut Mukoid Komunikacja dla Rozwoju z siedzibą w Krakowie przy ul. Pużaka 3, kod pocztowy 31-316 Kraków, NIP 6771046434 /dalej zwany ‘Instytut’

3. Opis Pełnego kursu ACTP wraz z wymiarami godzin znajduje się na stronie: https://online.studiacoachingu.com/kurs-actp/.
Uczestnik może także wybrać udział w samym:
– Kursie Podstawowym ACSTH, opis i wymiar godzin: https://online.studiacoachingu.com/kurs-acsth/
– Kursie Zaawansowanym, opis i wymiar godzin: https://online.studiacoachingu.com/kurs-zaawansowany-uzupelniajacy-do-pcc/

4. Instytut może udostępniać dodatkowe moduły szkoleniowe, wchodzące lub niewchodzące w program ACTP. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne i może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

5. Warunkiem zaliczenia programu studiów i otrzymania certyfikatu, odpowiednio ACTP lub ACSTH, jest uczestnictwo w wymiarze godzin zamieszczonym w punkcie 3 oraz realizacja pracy własnej wskazanej w Materiałach dydaktycznych.

6. W przypadku uczestnictwa w mniejszej liczbie godzin niż wskazane w punkcie 3, uczestnik może otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie lub certyfikat CCE określający w jakich modułach w jakim wymiarze godzin uczestniczył.

7. Studia coachingu online Mukoid ACTP ICF prowadzone są zdalnie, lecz w sposób synchroniczny (tj. zapewniający kontakt dydaktyczny przy jednoczesnej obecności uczestnika i osoby prowadzącej) poprzez technologię platformy Zoom lub analogiczną, a materiały dydaktyczne do pracy własnej (tzw. „Materiały”) udostępniane są uczestnikom poprzez nadanie uprawnień dostępowych online do zasobów Instytutu Mukoid. Nadanie uprawnień następuje dla podanego przez uczestnika adresu e-mail.

8. Organizator dostarcza uczestnikom dostęp do obu technologii na czas trwania kursu.

9. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z instrukcją korzystania z technologii online (tzw. „Instrukcja”), że jest ona dla niego zrozumiała oraz że przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do zapewnienia sobie na własny koszt sprzętu (urządzenia) umożliwiającego uczestnictwo w kursie i dostępu do Internetu.

10. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w przekazie wynikające z niedopełnienia przez Uczestnika postanowień punktu 9.

11. Instytut Mukoid w ramach dbałości o wysoką jakość usług (w tym informacje zwrotne dla kursantów) zastrzega sobie możliwość robienia notatek na potrzeby kursu. Po zakończeniu kursu te notatki zostają w sposób trwały usunięte.

 

Sekcja 2
Dane osobowe

11. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych wymienionych w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu, i dostępna jest pod adresem https://online.studiacoachingu.com/polityka-prywatnosci/.

 

Sekcja 3
Uczestnictwo w kursach oraz postanowienia końcowe

12. Warunkiem uczestnictwa w Studiach Coachingu Mukoid on-line jest przejście procesu rekrutacji, który odbywa się w oparciu o formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie https://online.studiacoachingu.com/, rozmowę telefoniczną, potwierdzenie przyjęcia oferty udziału w Studiach Coachingu Mukoid Online poprzez wypełnienie stosownego formularza i podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy i Regulaminu Studiów oraz wniesienie odpowiedniej opłaty (ceny studiów lub uzgodnionej wysokości zaliczki w terminach i sposób określony w potwierdzeniu przyjęcia oferty).

13. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych – o kolejności przyjęcia na studia decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku Organizatora.

14. Organizator może ograniczyć liczbę przyjęć na daną edycję studiów ze względu na dbałość o jakości nauczania. Organizator zaproponuje w takim przypadku zapis na listę rezerwową lub uczestnictwo w kolejnym analogicznym kursie.

15. Umowa z Uczestnikiem może być zawarta w siedzibie Instytutu Mukoid ale również poza jego lokalem oraz na odległość w postaci elektronicznej lub innej formie.

16. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania planowanego szkolenia w przypadku niezebrania grupy 6 uczestników. O odwołaniu szkolenia Organizator ma obowiązek poinformować uczestników najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, drogą elektroniczną na wskazany w ankiecie adres email. Organizator zobowiązuje się również do zwrotu wpłaconej przez Uczestnika kwoty z tytułu zakupu udziału w szkoleniu w terminie 7 dni od daty wysłania powiadomienia o odwołaniu szkolenia. Możliwość przesunięcia środków na Edycje w innym terminie będzie uzgadniana indywidualnie z zainteresowanym takim rozwiązaniem Uczestnikiem.

18. Uczestnik może zrezygnować w dowolnym momencie z udziału w Studiach. W zależności od terminu, kiedy taka rezygnacja drogą pisemną wpłynie do Organizatora, ten obciąża Uczestnika kosztami związanymi z organizacją Studiów, i tak:
– w przypadku rezygnacji z uczestnictwa co najmniej 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć, Uczestnikowi przysługuje zwrot 100% wpłaconej kwoty.
– w przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 3 tygodni przed rozpoczęciem zajęć, Uczestnikowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty.
– w przypadku rezygnacji z uczestnictwa po rozpoczęciu kursu, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uprzednio wpłaconych pieniędzy. Organizator zastrzega sobie prawo do nieobciążania Uczestnika kosztami organizacji Studiów na wypadek rezygnacji po ich rozpoczęciu tylko i wyłącznie z ważnych przyczyn losowych.

– Uczestnik może wnioskować o przeksięgowanie wpłaconej kwoty na poczet innej edycji studiów lub uczestnictwa innej osoby w danej edycji studiów.

19. Absolwenci studiów otrzymują certyfikat Instytutu Mukoid sygnowany ACTP, ACSTH lub CCE z podaną liczbą faktycznie odbytych godzin szkolenia oraz w przypadku całego kursu ACTP z wzmianką o złożeniu egzaminu zawodowego, który jest integralnym elementem tych studiów. W przypadku negatywnej oceny egzaminu ACTP uczestnik ma prawo do 1 bezpłatnego ponownego podejścia do egzaminu w terminie ustalonym wspólnie z Dyrekcją Instytutu.

20. Osoby, którzy nie spełnią warunków zaliczenia programu studiów mogą otrzymać certyfikat po uzupełnieniu zaległości. Nieobecność na zajęciach online można odrobić bezpłatnie uczestnicząc w podobnych zajęciach kolejnej edycji. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości odrobienie zajęć może być odpłatne.

21. Zajęcia mogą być nagrywane przez Organizatora (z wyłączeniem interakcji pomiędzy samymi uczestnikami) i używane do jego potrzeb w celach dokumentacyjnych, badawczych oraz rozwojowych, dla potrzeb doskonalenia świadczonych usług szkoleniowych.

22. Nagrywanie usług a także kontrolny monitoring ze strony Operatorów Regionalnych poprzez dostęp do usługi stanowi realizację wymogu PARP dla osób korzystających z dofinansowania do usług szkoleniowych.

23. Uczestnik może nagrywać interakcje odbywające się w czasie zajęć lub pomiędzy nimi wyłącznie za zgodą wszystkich osób w nich uczestniczących. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tego rodzaju nagrań przez uczestników.

24. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego “logowania się” na platformie szkoleniowej w terminach zajęć wyznaczonych i podanych do wiadomości przez Instytut Mukoid.

25. Uczestnik kursu korzystający z dofinansowania (bony szkoleniowe) zobowiązuje się do uczestniczenia w minimum 80% zajęć zaplanowanych w programie kursu. W przypadku uczestniczenia w mniejszej ilości zajęć i rezygnacji, organizator może wymagać pokrycia pełnych kosztów obejmujących okres uczestnictwa w kursie.

26. Uczestnik zobowiązuje się do wyłączenia lub wyciszenia telefonu oraz innych urządzeń podczas zajęć.

27. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania poufności co do treści i materiałów otrzymanych podczas Studiów.

        27.1. Wszystkie materiały (teksty, prezentacje, nagrania audio i wideo, rysunki, grafiki, scenariusze ćwiczeń itp.), a także nagrania zajęć, a w szczególności sesji coachingowych objęte są prawem autorskim i ich powielanie lub udostępnianie bez formalnej pisemnej zgody właściciela praw podlegają sankcjom karnym.

        27.2. Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia sobie w trakcie trwania kursu takich warunków, aby powyższe materiały oraz przebieg szkolenia nie był w żaden sposób dostępny dla osób postronnych. Naruszenie tego warunku przez uczestnika skutkuje natychmiastowym skreśleniem go z listy studentów oraz sądowym wnioskiem o odszkodowanie w wysokości kosztów organizacji programu studiów i opracowania materiałów.

28. Inne naruszenie przez uczestnika kursu postanowień tego regulaminu może skutkować złożeniem zawiadomienia do International Coach Federation jako instytucji akredytującej coachów oraz usunięciem z listy uczestników kursu.

29. W przypadku zastrzeżeń do świadczonych usług szkoleniowych Uczestnikowi przysługuje pisemne prawo do odwołania się do Instytutu Mukoid. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Instytut Komunikacji i Rozwoju Mukoid, 31-316 Kraków, ul. Pużaka 3, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: instytut@mukoid.com lub doręczona osobiście do biura firmy. Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. W tym zakresie zastosowanie mają przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. prawach konsumenta Dz. U. z 2017 r. poz. 683. Organizator zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie, regulaminie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.

30. Uczestnik ma także prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń do International Coach Federation jako instytucji akredytującej kursy prowadzone przez Instytut Mukoid.

31. Wszelkie wynikłe spory między Organizatorem a Uczestnikiem związane z wykonaniem postanowień niniejszych Ogólnych warunków, Strony zobowiązują się rozpatrzyć w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia , spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

32. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.